Új célok és új lehetőségek – Nagyatád 2020.

Tisztelt Nagyatádiak!

A közösen elért eredményeinkre alapozva, a nagyatádiak véleményét és javaslatait figyelembe véve, a tapasztalatokat is hasznosítva készítettük el városfejlesztési programunkat. Minden része a nagyatádi családok életfeltételeinek a javítását szolgálja. Az itt ismertetett céljaink többségét a 2014 – 2020. között biztosított Európai Uniós támogatásokból lehet megvalósítani. Amit itt leírunk, azt vállaljuk – teljesítjük.  A megkezdett munka folytatása, az új célok és tennivalók meghatározása és megvalósítása most a feladat.

OLCSÓBB FŰTÉS, ENERGIA

 1. Megvalósítjuk a Hunyadi utcai távfűtés, távhőrendszer fejlesztését úgy, hogy 30 %-kal csökkenni fog a fűtési költség. Az új termálkút és vezeték létesítésével több termálvizet biztosítunk, így több gázt tudunk kiváltani a hőközpontban. Új fogyasztókat – Árpád Iskola, Szociális Központ, Bölcsőde – kapcsolunk be a távfűtés rendszerébe, így jelentősen csökkenni fog a távfűtés alapdíja is.
 2. A távfűtés bővítésével megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a Városi Kórház a mostaninál olcsóbban jusson fűtési energiához, így jelentős megtakarításhoz.
 3. Napelem parkot létesítünk. Az elektromos energia termelésével az önkormányzati áramköltséget váltjuk ki.
 4. Korszerűsítjük a közvilágítást. Az 1.637 db lámpa LED fényforrásra történő cseréjével 50 %-os, évi 11 millió Ft-os megtakarítást érünk el. Ezt a pénzt a hálózat szükség szerinti bővítésére és járdafelújításokra fordítjuk.

KÖZINTÉZMÉNYEINK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

 1. Folytatjuk közintézményeink felújítását. A következő időszakban az óvodákra is lesz pályázati támogatás. Korszerűsítjük a Csillagszem-, a Gyöngyvirág- és a Nyitnikék Óvodákat. A Hétpettyes-, a Napsugár- és a Százszorszép Óvodáinkban a szükséges felújítási munkákat végezzük el.
 2. Megvalósítjuk az Árpád Iskola felújítását, korszerűsítését; igény szerinti átalakítását.
 3. Tornacsarnokot építünk az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolához, hogy biztosítva legyen a nemrég bevezetett mindennapos testnevelés feltétele.
 4. Továbbra is magunkénak érezzük az állami fenntartásba került iskolákat és kórházat, ezért segítjük szakmai munkájuk feltételeinek biztosítását.

A GAZDASÁG FEJLESZTÉSE, MUNKAHELYTEREMTÉS

Az Európai Uniós fejlesztési támogatások nagy része most ilyen célokat szolgál. Külön támogatási rendszere lesz a vállalkozásoknak új munkahelyek létrehozására, gazdasági beruházásokra. Most új lehetőségek nyílnak a vállalkozások előtt. Az önkormányzatok feladata a gazdasági fejlesztések, a munkahelyteremtő beruházások feltételeinek a kiépítése. Ezért akarjuk megvalósítani a következőket.

 1. Minden lehetőségünkkel, eszközünkkel támogatjuk, segítjük, hogy új beruházások, munkahelyteremtő fejlesztések épüljenek Nagyatádon. Ebben a helyi vállalkozókkal és más befektetőkkel kezdeményezően együttműködünk. A fejlesztések előkészítéséhez pályázati közreműködést adunk. A munkahelyteremtő építkezésekhez, fejlesztésekhez a szükséges területeket biztosítjuk.
 2. Továbbra is segítjük és részt veszünk annak a 6 új gazdasági beruházásnak az előkészítésében, amelyeket Nagyatádon akarnak megvalósítani a vállalkozások.
 3. Nagyatád kezdeményezésünkre bekerült a Szabad Vállalkozási Zónák közé. Ez a beruházások költségeinek a visszatérítését és többlet állami támogatásokat biztosít. 30-40 %-al nagyobb támogatást ad az új munkahelyek létrehozásához. Mindezek biztosításában is együttműködünk a vállalkozásokkal.
 4. A Déli Iparterület fejlesztése, közművesítése. A Déli Iparterület – a volt laktanyákat is beleértve – közműveinek teljes körű kiépítését, a közúti közlekedés feltételeinek fejlesztését végezzük el.  Itt huszonhárom, munkahelyteremtő beruházásra alkalmas telephely kerül kialakításra. A vállalkozások számára üzemcsarnokokat, műhelyeket, raktárakat létesítünk.
 5. A nagyatádi Ipari Park II. ütemének közművesítése. A 68-as út keleti szakaszánál lévő terület közműveinek kiépítése, telephelyek létesítése.
 6. A zöldség- és gyümölcstermesztés, feldolgozás újjászervezése az ágazatban érdekeltekkel együttműködve. A nagyatádi konzervgyártás újraindítása a konzervgyár szakmai alapjain, új gyártókapacitással.
 7. A gazdaságfejlesztéshez, beruházásokhoz, az új befektetésekhez szükséges információk vállalkozók részére történő eljuttatása.
 8. A Gyógyfürdő és a Strand bővítésével, új szolgáltatások kiépítésével még vonzóbbá tesszük Nagyatádot a turisták számára. Ezzel növelni tudjuk a turisták, a vendégéjszakák számát. A turizmus gazdasági tényező. A több turista több bevétel a vállalkozásoknak. A több vendég ellátásához több dolgozóra van szükség.

A KÖZLEKEDÉSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

 1. Körforgalmat és gyalogátkelőt építünk a Hunyadi – Árpád utcák kereszteződésében. Így gyorsabb és biztonságosabb lesz a gépkocsik, a kerékpárosok és a gyalogosok megnövekedett forgalma.
 2. Megépül a taranyi – bercencei utak közötti átkötő út a laktanyán keresztül. Ezzel mentesítve lesz a teherforgalomtól a Gyár utca és a Kossuth utca.
 3. Kezdeményezzük és képviseljük, hogy valósuljon meg a 68-as főút teljes felújítása, a biztonságosabb és a gyorsabb közlekedés érdekében.
 4. Útfelújítást tervezünk a Gyár utcában, a Szigetvári utcában, az Arany János utcában és a Honvéd utca északi szakaszán. Megvalósul a 68-as út Dózsa Gy. és Baross G. utcai útszakaszainak, és a Somogyi B. utca útjának a felújítása.
 5. Kiegészítésre és átalakításra kerül a meglévő kerékpárút, és megépül a Nagyatád – Ötvöskónyi kerékpárút szakasz.
 6. Autóbusz öblözetek kerülnek kiépítésre, és buszvárók elhelyezésre a Rákóczi és a Honvéd utcákban.
 7. A már elkészült engedélyes terv alapján megépítjük a Henészben lakók közlekedését megkönnyítő, Malom árkon átvezető hidat.  Megépül a Csónakázó tó szigetére vezető, szintén engedélyes tervvel rendelkező híd.
 8. Folytatjuk és teljessé tesszük a járdafelújításokat. Ezek közül az egyik legjelentősebb az Árpád utcától a Szabadság térig vezető gyalogjárda felújítása és kiszélesítése.
 9. Új parkolókat létesítünk az iskolák, az orvosi rendelők és a vásárcsarnok mellett, valamint a Hunyadi u. északi oldalán.

A KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE

 • Városunk arculatát meghatározza a Széchenyi tér. Megvalósítjuk a 120 éves park növényzetének és a tér régi épületeinek a felújítását, új funkciókkal történő ellátását.
 • Felújítjuk és bővítjük a játszótereket, új játszóeszközöket helyezünk el. Létrehozunk bekerített játszótereket.
 • Elő van készítve és kiépítésre kerül a Somogyszobi utcai vasúti átjárónál egy új közvilágítási szakasz.
 • Új közlekedési kapcsolatot építünk ki az Ady Endre utca és a 68-as út között.
 • Kialakítjuk Nagyatád Városligetét, amelynek helyéről, jellegéről a nagyatádiak döntenek.
 • A következő 3 évben teljes körűen felújítjuk a város csapadékvíz-elvezető rendszerét, az árkokat és átereszeket.
 • Felújítjuk az Újkútra vezető utat, és a jánosmajori útszakaszokat.
 • Zárt kutyafuttatókat létesítünk.

TEMETŐINK

 • Felújítjuk a Bodvicai Temető ravatalozóját és előtetőt építünk hozzá.
 • Bekerítjük és növényzettel vesszük körül a Simongáti Temetőt.
 • A Kivadári Temető előtt burkolt parkolót létesítünk, és előtetőt építünk a ravatalozóhoz.
 • A Központi Temetőben urnasírhelyeket alakítunk ki, és megépítjük az észak-keleti temetőrész járdáját.
 • Felújítjuk a Henészi Temetőhöz vezető utat.

A MINDENNAPJAINKBAN

 • A következő években is pénzügyi támogatást biztosítunk a fiataljaink tanulását segítő Nagyatádi Diákokért és a Bursa alapítványoknak.
 • Továbbra is a partnerségen alapuló kapcsolatot tartunk a történelmi egyházakkal. Támogatjuk a városunk építészeti értékeit jelentő templomok felújítását, lehetőségeink szerint segítjük tevékenységüket.
 • A nehéz élethelyzetbe került családoknak, nagyatádiaknak segítséget nyújtunk.
 • Tovább folytatjuk a közfoglalkoztatást, hasznos munkát és több jövedelmet biztosítva nagyatádi embereknek.
 • Folytatjuk a közlekedési utak és az intézményeink akadálymentesítését.
 • Kivadáron kialakítunk egy korszerű közösségi helyiséget.
 • Szilárd burkolatú területet alakítunk ki a „bolhapiac” részére.
 • A mindannyiunknak kellemetlenséget okozó galambok megkezdett befogását-elszállítását folytatjuk. Szükség esetén más módszert is alkalmazunk.
 • Továbbra is támogatjuk a művészeti csoportok, a zenekarok, az egyesületek, a fiatalok és az idősek közösségeinek tevékenységét.
 • Sportlétesítményeinket továbbra is térítés nélkül biztosítjuk a sportoló gyerekeknek, fiataloknak, és támogatjuk a sportegyesületek tevékenységét.
 • Ezután is tiszteljük, megbecsüljük és segítjük az időseket.
 • Együttműködő partnernek tekintjük, bevonjuk a közügyekbe a fiatalokat.
 • Továbbra is lesznek közös ünnepeink.
 • Ha pedig valamit nem jól csinálunk és szólnak, kijavítjuk. Szívesen fogadunk minden ötletet, javaslatot, kezdeményezést, hiszen közösen jó dolgok születhetnek.

Tisztelt Nagyatádiak!

Célom Nagyatád továbbfejlődéséért, a nagyatádiakért dolgozni.
Kérem Önöket, szavazataikkal támogassanak ebben.

Tisztelettel:

Ormai István
polgármesterjelölt

ORMAI-FACEBOOK-UJMATERIA

Értékteremtő évek – Nagyatád 2011-2014.

Szükségesnek és kötelességemnek tartom, hogy az önkormányzati választások előtt összegezzem; milyennek értékelem, látom az elmúlt időszakot. Reálisan megítélve büszkék lehetünk városunkra, és öntudatosan gondolhatunk rá, beszélhetünk róla. Nagyatád élő, dinamikus település, sok-sok értékkel. Minden vonatkozásban megálltuk a helyünket, ezért nincs alapja a lekicsinylő véleményeknek. Eredményesen kihasználtuk lehetőségeinket. Az elmúlt években fejlődött, erősödött városunk és ez a nagyatádiakkal közös sikerünk.

ÉPÍTKEZÉSEK, FEJLESZTÉSEK

Olyan fejlesztéseket, építkezéseket valósítottunk meg és kezdtünk el, amelyek:

 • minden nagyatádi családot szolgálnak,
 • új, többlet értéket adnak Nagyatádnak,
 • most és a jövőben is szükségesek,
 • energiatakarékos működést biztosítanak,
 • most lehetett pénzt szerezni rájuk.

Elkészült a Bárdos Lajos Általános Iskola bővítése és teljes felújítása.
Új tornacsarnokot és aulát építettünk az iskolához, amit tantermekkel, kamarateremmel is bővítettünk. Az iskolaépület mellett 4 sportpályát létesítettünk. Korszerű, kényelmes, praktikus feltételek között tanulhatnak, nevelkednek gyermekeink.

Megvalósult a Bölcsőde teljes felújítása és férőhelybővítése.
Minden kisgyermeket fogadni tudunk az újjáépített, korszerű létesítményünkben, ahová az egész járás területéről be lehet hozni  a gyerekeket.

Új ravatalozó épült a központi temetőben.
Ezzel méltó feltételeket teremtettünk a szeretteinktől való végső búcsúzáshoz. A járdák és a téglakerítés, urnafal korább megépítése után ezzel itt a nagyobb építkezések elkészültek.

Henész és Simongát városrészek temetőiben új előtetők készültek a ravatalozók elé.
Simongáton az áramellátást is kiépítettük. Mindezekkel jobb és méltóbb körülményeket teremtettünk ezekben a temetőinkben.

Elkészült a Kulturális Központ átalakítása, korszerűsítése és felújítása.
A mostani igények szerint alakítottuk át az épületet, helyet biztosítva a fiataloknak, és minden művészeti csoportnak is. Új nézőtéri székek és új színpadtechnika került a színházterembe, ahol mozivetítésre is van lehetőség.

Felújításra került a Vásárcsarnok és környéke, valamint a Piactér.
Mindkét helyen műszaki hiányosságokat is megoldottunk, és korszerűbb feltételeket alakítottunk ki a folyamatosan nagy kereskedelmi forgalomnak.

Napelemeket helyeztünk el a Bárdos Iskola tetején.
A 200 db napelemmel az iskola áramfelhasználásának 65 %-át váltottuk ki napenergiával,  így évente két és fél millió forintot takarítunk meg az áramszámlából. A környezetet védő, megújuló energiát használunk.

A régi községháza épületét közösségi, turisztikai célra alakítottuk át.
A felújítás során kiállítótermek létesültek, ahol a katonai gyűjtemény, a nagyatádi nyomdatörténet, valamint a cipész-, a kádár- és a köteles mesterségek kerülnek bemutatásra. Turisztikai információs pont, és közösségi helyiségek, díszterem is kialakításra került. Ez a fejlesztés a horvátországi Križevci testvérvárosunkkal közösen elnyert Európai Uniós támogatásból valósult meg. Az új kiállítások turisztikai programot adnak.

JÖVŐNKET, A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓKAT IS SZOLGÁLJÁK

Folyamatban van a Nagyatádi Szennyvíztisztító újjáépítése és korszerűsítése.
A mindenképpen szükséges és időszerű felújítás során új tisztító berendezések lesznek beépítve, felújításra kerül a teljes tisztítómű. Évtizedekre biztosított lesz a korszerű szennyvíztisztítás. Megszűnnek a környezetet zavaró hatások. A korszerű gépek kevesebb energiát használnak fel, így olcsóbb lesz az üzemelés. Kiépítésre kerül Kivadár városrész csatornahálózata. Ezek mellett a beruházás során 9 településen épül meg a szennyvízcsatorna hálózat. Mindez a Nagyatádi Regionális Szennyvízprogram keretében valósul meg. A teljes rendszer 2015. júniusára készül el.

Épül a 68-as út Nagyatád elkerülő szakasza.
A 4.2 km hosszú elkerülő út észak-keleti irányban épül és egy-egy körforgalommal csatlakozik a 68-as úthoz. A Rinyán új hidat építenek. Az elkerülő úton 90 km/óra sebességgel lehet közlekedni. Használata 7-8 perccel is csökkentheti a menetidőt. Megvalósul az a célunk, hogy az átmenőforgalom elkerülje városunk belső területét. Csökken a forgalmi zsúfoltság, a balesetveszély; valamint a zaj és levegőszennyezés. A új út átadása 2015. első felében lesz.

Megkezdődött a Kórháznál a volt infúziós labor és a nővérszálló átépítésével a pszichiátriai részleg kialakítása.  Itt új egészségügyi ellátások is helyet kapnak. A 2011-ben megpályázott támogatással egy nagy fejlesztés valósul meg. Ez folytatódik a sürgősségi fogadóhely és a műtők felújításával, amire több mint egymilliárd forint rendelkezésre áll.

A fenti beruházások nagy részét több éves előkészítés, egyeztetés, tervezés, engedélyeztetés előzte meg. A megfelelő pályázati lehetőség elérése, a támogatások biztosítása ugyancsak időigényes.

A városfejlesztés, városépítés távlatos feladat.

graf1

NÉHÁNY, A NAGYATÁDIAK SZÁMÁRA FONTOS, MEGVALÓSULT KÖZTERÜLETI FEJLESZTÉS

 • Négy helyen 123 új, felújított parkoló készült el.
 • Megépült a gyerekek, fiatalok számára az extrémsport pálya.
 • Bővítettük a közvilágítást a Sportcsarnok mögött, a Vásárcsarnok körül, a temetői átjárónál és a Kulturális Központ mellett.
 • Megépült a nyilvános WC.
 • Újjáépítettük a Vásárcsarnok és a Kulturális Központ körüli járdákat, utakat.
 • 29 utcában összesen 6.128 m2 járdafelújítás és építés valósult meg.

EGYÜTTMŰKÖDÉS VÁLLALKOZÁSOKKAL

 • Kilenc vállalkozásnak biztosítottunk kedvezményesen telephelyet, üzemcsarnokot fejlesztéseik megvalósításához. Mindegyik termelő tevékenységet akar bővíteni, új munkavállalókat alkalmazva. Mások mellett egy budapesti marcipán termékeket gyártó vállalkozás, egy gépipari Kft,,  és egy bútorgyártó cég jutott hozzá az önkormányzattól beruházásaihoz szükséges ingatlanokhoz.
 • A Cérnagyárnak 1.100 m2 raktárcsarnokot biztosítunk tevékenységük bővítéséhez.
 • Kezdeményezésemre Nagyatád bekerült a beruházásokhoz, munkahelyteremtéshez többlet állami támogatást biztosító Szabad Vállalkozási Zónák közé. Ez többek között azt jelenti, hogy a fejlesztések megvalósítására fordított pénz 10 év alatt a társasági adóból leírható. A munkahelyteremtéshez 30-40 %-al több támogatást kapnak a Vállalkozási Zónába új dolgozókat alkalmazók.
 • Szervezésünkkel megalakult a turisztikában érdekelt vállalkozások egyesülete. A szervezetben 14 nagyatádi vállalkozás vesz részt. Közreműködésünkkel 32 millió forint pályázati támogatást nyert az egyesület a turizmus fejlesztésére. Évente mintegy 5 millió forint önkormányzati támogatást adunk számukra, hogy szervezzék a szállásadók, vendéglátók, szolgáltatók turistaforgalmának növelését. Azért támogattam és támogatom ezt a szervezetet és tevékenységüket, mert a több turista több bevétel a vállalkozásoknak, a több turista ellátásához több dolgozóra, foglalkoztatottra van szükség.
 • Nagyatádon a vállalkozások száma négy év alatt 10 %-al, 877-re nőtt.
 • Érdemben tájékoztatást adtam nagyatádi vállalkozóknak a várható Európai Uniós pályázatokról, megnyíló lehetőségekről. Ezek további figyelemmel kísérését, a tájékoztatást elvégezzük. Megyei közgyűlési tagként azon dolgoztam, hogy a nagyatádi vállalkozások fejlesztési céljai bekerüljenek a támogatottak közé.
 • A Déli iparterületen részt vettem a közlekedési feltételek javításában, a MÁV kezelésében lévő közlekedési terület használatának további biztosításának intézésében.

Minden, a gazdaság fejlesztését, a foglalkoztatást növelő kezdeményezést támogattam, segítettem. A vállalkozások önállóságát tiszteletben tartva minden lehetőségről, pályázatról értesítettük az érdekelteket. Valamennyi együttműködési lehetőséget kihasználtunk.

A helyi iparűzési adó befizetés a gazdasági társaságok, vállalkozások gazdasági teljesítményét, termelési értékét mutatja meg. A következő táblázat tartalmazza, hogy ez hogyan alakult Nagyatádon. A gazdasági teljesítmény folyamatos növekedése állapítható meg az adatokból.

graf2

A foglalkoztatási lehetőségek javítása, a munkanélküliség csökkentése jelenti a legfontosabb feladatot. Az a véleményem, hogy bármilyen is a munkanélküliségi arány, akinek nincs munkája, annak segíteni kell, hogy legyen. Nagyon fontos, hogy pontosan lássuk az adatokat. Az alábbi táblázatból látszik, hogy az elmúlt években a munkanélküliek száma jelentősen, 28 %-kal csökkent.

graf3

Minden lehetőséget kihasználtunk arra, hogy minél több nagyatádit foglalkoztatni tudjunk. Pályázatainkkal 476 millió forintot nyertünk közfoglalkoztatásra, aminek felhasználásával folyamatosan, átlagosan 180 főt alkalmazunk. Ez a pénz a nagyatádi családokhoz került.

Azért kezdeményeztem a gazdaságfejlesztési célok megvalósítását Nagyatádon a következő EU támogatási időszakban, azért indítványoztam a Szabad Vállalkozási Zónák közé kerülésünket, hogy meglegyenek a vállalkozások, gazdasági társaságok, cégek beruházásainak, munkahelyteremtéseinek a legjobb feltételei. Ennek az alapjait megteremtettük.

A MINDANNYIUNKAT ÉRINTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

 • A törvényi szabályozás szerint állami fenntartásba került minden önkormányzatnál a tűzoltóság, a kórház, az iskolák, az okmányiroda.
 • A Városi Kórház az országos egészségügyi struktúraváltás 2011-es tervei szerint aktív ellátás, gyógyító osztályok nélkül maradt volna. Ezt kezdeményezésemre sikerült megváltoztatni és megtartani a gyógyító ellátások, osztályok többségét. A Kórház megőrizte működőképességét, egészségügyi ellátásainak körét. Így lehetőség van az intézményt továbbfejleszteni,
 • Az önkormányzati intézményeink, hivatalunk, létesítményeink; az ott dolgozók eredményes és magas szakmai színvonalú munkát végeztek, jó ellátásokat biztosítottak.
 • Támogattuk városunk több mint harminc művészeti, társadalmi szervezetét, egyesületét. Sok száz fős tagságukkal tartalmas, színes közösségi tevékenységet végeztek, gazdagították Nagyatád életét.
 • Nagyatád eredményesen tevékenykedő tucatnyi sportegyesületében mintegy 800 igazolt versenyző: gyerekek, fiatalok sportolnak rendszeresen. Őket is szolgálják korszerű sportlétesítményeink, az önkormányzati támogatások.

Az elért eredményeinkre alapozva, a nagyatádiak javaslatait és céljait érvényesítve elkészült városfejlesztési programom. Az érdekeinket és a lehetőségeket mérlegelve, tapasztalataimat is hasznosítva fogalmaztam meg tennivalóinkat, célkitűzéseinket, konkrét programpontjainkat. Erről részletesen egyik következő bejegyzésemben írok.

NAGYATÁD – 2020.

graf4

Együtt, tovább – Nagyatádért!

Tisztelt Nagyatádiak!

A Nagyatádért Egyesület jelöltjei 2014-ben is részt vesznek az önkormányzati választásokon. Polgármester-jelöltet és minden választókerületben képviselő- jelölteket indítunk. Valamennyien Nagyatád és a nagyatádiak érdekeinek a képviseletét, és az egyes választókerületek megoldandó feladatainak az intézését vállaljuk.

Kérjük, hogy ajánlásaikkal támogassák a Nagyatádért Egyesület jelöltjeit!

Polgármester-jelölt: Ormai István polgármester

1. sz. választókerület: Kovács Károly gyógyfürdő vezető
2. sz. választókerület: Németh Csaba TÜZÉP telepvezető
3.s z. választókerület: Simonovics Józsefné szociális munkás, nyugdíjas
4. sz. választókerület: Maróti Ferenc Bestbyte üzletvezető
5. sz. választókerület: Sasvári Tamás gazdasági szakmérnök
6. sz. választókerület: Ormai István polgármester
7. sz. választókerület: Kiss Márta programszervező, dekoratőr
8. sz. választókerület: Karászi Kornél ügyvezető

Az ajánlóíveket a jelölteknél és segítőiknél lehet kitölteni és aláírni; valamint szeptember 2-ig a Civil Klubban (Korányi u. 2.) hétfőtől-péntekig 15-18 óráig, illetve szombaton 10-12 óra között.

Kérjük és várjuk javaslataikat, véleményüket arról, hogy milyen feladatokat, tennivalókat, célokat tartanak aktuálisnak, fontosnak Nagyatádon. Ezeket, városfejlesztési terveinket és a lehetőségeket mérlegelve fogalmazzuk meg programunkat, amelyet eljuttatunk a nagyatádiakhoz.

Elérhetőségünk: nagyatadert@nagyatadert.huormai.istvan@gmail.com

Köszönjük együttműködésüket!

nagyatadrt-logo-honlapra

Értékekből új értékek

Közös turisztikai fejlesztést valósít meg Nagyatád és horvátországi testvérvárosunk Križevci település. A két város kapcsolata 2006-ban kezdődött, és az együttműködés most egy jelentős közös fejlesztést is eredményezett. Az együtt kidolgozott pályázatunk a Magyarország – Horvátország határon átnyúló partnerséget támogató Európai Unós pénzügyi alapból támogatást nyert. Nagyatád városa 134 millió Ft uniós és hazai forrást használhat fel a turisztikai látnivalók, és a vendégek fogadása feltételeinek fejlesztésére. Az ilyen közös programok, fejlesztések adnak igazi tartalmat a testvérvárosi együttműködésnek.

A program megvalósítása során felújításra és átalakításra került egy, az 1900-ba Községházának épült, a város központjában álló ház. A helyi védett homlokzata eredeti formájában lett felújítva, míg a 770 m² alapterületű épületben turisták, vendégek fogadására is alkalmas turisztikai információs központ létesül.

IMG_8755

Két olyan terem is ki lett alakítva, amelyek rendezvények, tanácskozások, próbák, vendégfogadás megtartására alkalmasak. Az átalakítás során létrehozott négy kiállító teremben egyrészt a haditechnikai park különleges gyűjteményei lesznek kiállítva. Itt Nagyatád katonaváros múltjának relikviái; más fegyver, jelvény és egyenruha gyűjtemények kerülnek elhelyezésre. A másik bemutató az évszázados hagyománnyal rendelkező nagyatádi nyomdászat tárgyi emlékeit jeleníti meg, és helyet kapnak hagyományos mesterségek műhelyei is.

Ez az új létesítmény a nagyatádiakat, közösségeiket és a hozzánk látogató turistákat egyaránt szolgálja. A pályázati támogatás azt is lehetővé tette, hogy Nagyatád és Križevci testvérvárosok művészeti csoportjai a másik településen kölcsönösen fellépjenek. Megvalósult a turisztikai ágazatban érdekelt szakemberek tapasztalatcseréje is. Olyan kiadványok, honlap és más marketing eszközök készülnek, amelyek széles körben bemutatják a települések turisztikai kínálatát, vendégváró lehetőségeit.

Jelenleg Nagyatádon a volt Községháza, legutóbb Zeneiskola felújított és átalakított épületében a kiállítások rendezését végzik a szakemberek. Az épület udvarának parkosítása és a hozzá kapcsolódó parkolók felújítása is folyamatban van. A turisztikai és kiállítási központ átadása szeptember végén lesz.

Nagyatád a Gyógyfürdővel, a Termál Strandfürdővel, és a Haditechnikai parkkal rendelkezik olyan turisztikai vonzerőkkel, amelynek eredményeként az elmúlt évben mintegy 12.000 vendégéjszakát töltöttek a turisták városunkban. Az a célunk, hogy pályázati támogatásokkal fejlesszük, gazdagítsuk kínálatunkat, mert több turistát szeretnénk ide hozni. A több turista, több bevételt hoz a vállalkozásoknak, az önkormányzatnak és az ilyen jellegű szolgáltatások fejlesztése több munkahelyet is jelent. A mostani beruházásunk egyedi látnivalókat és turisztikai szervező erőt teremtett. Mivel a turizmust gazdasági ágazatnak tekintjük, fejlesztésétől új munkahelyeket és több bevételt várunk. Ezért folytatjuk turisztikai vonzerőink erősítését, így a Gyógyfürdő és a Termál Strandfürdő bővítése és szolgáltatásainak továbbfejlesztése a következő célunk.

A facebook oldalamon még több képet megtekinthet a Nagyatádi Turisztikai Központról.

IMG_8724

Zöld pálya

Minden alkalommal, amikor egy-egy beruházás elindításáról, pályázatának beadásáról szükséges dönteni, sok szempontot kell mérlegelni. Mindig csak olyan fejlesztési javaslatokat tettem, amelyek a Nagyatádiak érdekét szolgálták, amik rövid és hosszú távon is hasznosak számunkra, és amelyek erősítik, gazdagítják városunkat, növelik erőforrásainkat, lehetőségeinket. A célkitűzéseket mindig összhangba kell hozni a tényleges adottságainkkal, a meglévő, vagy kínálkozó lehetőségekkel. Meg kell lennie az indokoltságnak, a távlatos hasznosságnak és a feltételeknek. A legfontosabb az, hogy az adott fejlesztés, program tényleges nagyatádi igényekre, szükségletekre alapozódjon.

Ez év áprilisában arról kellett döntenünk, hogy beadjuk e a pályázatunkat egy műfüves labdarúgó pálya megépítésére. Az elmúlt két évben kétszer nyílott lehetőségünk ilyen pályázat beadására. Egyik alkalommal sem vettünk benne részt, mert a lehetőségeink akkor ezt nem engedték meg. Mos is minden szempontot mérlegeltünk, benyújtottuk az igényünket és nyertünk. A támogatást a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosítja. Ezt a pénzt csak erre a célra lehet költeni. A nagyméretű labdarúgó pályák építésére valószínűleg ez az utolsó pályázati kiírás. Ebből következik, hogy ha szükségünk van ilyen létesítményre, akkor most kellett megragadnunk az alkalmat a pályázati pénz elnyerésére. A tervezett költség megoszlása: MLSZ 70%, Önkormányzat 20%, Nagyatádi Futball Club 10%. (105, 30, 15 millió forint.) A létesítmény megépítésére 2015. közepe és 2016. ősze között kerül sor, így legkorábban a jövő év második felében jelenik meg a kiadása a gazdálkodásunkban.   Minden tervezési, előkészítési munkát és a kivitelezést is az MLSZ végezteti el, így járulékos kiadások nem merülnek fel.

Mi fog megépülni? Egy hivatalos, minősített, bajnoki mérkőzésekre alkalmas műfüves labdarúgó pálya. Lesz hozzá világítás, hogy minél hosszabb időszakokban, ősszel és télen is lehessen használni,  az esti órákban is. Természetesen a szükséges berendezések, eszközök is a pálya részei lesznek. (Kerítés, kapuk, kispadok.)

Miért, miben jelent új lehetőséget, jobb feltételt ez a pálya? Egyrészt az időjárási körülményektől függetlenül, minden évszakban lehet használni. A bajnoki mérkőzéseket több helyen már műfüves pályákon játsszák a kora tavaszi, késő őszi időszakokban. Erre ilyen pályán célszerű készülni, de nekünk is fontos biztosítani hazai mérkőzéseken ezt a lehetőséget. Ha nem ez a műfüves pálya épül meg, akkor az építés helyén lévő edzőpályán kellene jelentős felújítást megvalósítanunk. A mostani korszerűtlen, elégtelen fényerejű világítás helyett egy szabványos pályavilágítás készül, ami jelentősen növeli a futballpálya használhatóságának idejét és értékét. A műfüves terület karbantartása, gondozása jóval kevesebbe kerül, mint a füves pályáké. A mostani edzőpálya helyén lesz az új pálya, amelynek építése során elkészülő csapadékvíz elvezetési rendszer az atlétikai futópálya vízelvezetését is megoldja.

mufu

Egy új beruházás, létesítmény megvalósításánál a hasonló fejlesztések tapasztalatait is figyelembe kell venni. A létesítmények az alapfeltételei annak, hogy a nagyatádiak – gyerekek, fiatalok, felnőttek – bizonyos tevékenységeket tudjanak végezni. A Sportcsarnok az egyik példa erre. Azért vannak kézilabda csapataink, ritmikus gimnasztika egyesületünk, mert van sportcsarnokunk. Azért lehetnek országos sportversenyek; egyes közösségi, iskolai, városi rendezvények, programok, mert van sportcsarnokunk. Talán még vannak akik emlékeznek rá, hogy voltak ellenzői a megépítésének… Egy létesítmény új lehetőségeket teremt, ösztönöz, új tevékenységeket, szerveződéseket, folyamatokat indít el. Az uszoda, a könyvtár, a  kulturális központ, az extreme sportpálya mind-mind ilyen. A létesítmények építése, működtetése: lehetőségek biztosítása a nagyatádiaknak.

Kik használják majd ezt az új létesítményt? A legfontosabb kérdés. Ahogy már megfogalmaztam, valós igény, szükséglet kell ahhoz, hogy egy fejlesztést elindítsunk, megvalósítsunk. A nagyatádi labdarúgás Somogy megye három legjelentősebb bázisa között van. Felnőtt csapatunk, így az egyesület az NB III. osztályban szerepel. A felnőtt csapat mellett az NFC a korosztályos bajnokságokban a következő együtteseket szerepelteti: Utánpótlás 21 évesek, U17, U15, U14, U13 csapatok. A járási Bozsik programban a 7-11 éves korosztály vesz részt. Az NFC-nek 150 igazolt játékosa van. Mindez évtizedes, következetes és hozzáértő munka eredménye. Köszönet a testnevelő tanároknak, az edzőknek, a sportvezetőknek. Ez egy “befektetés” volt az önkormányzat részéről is, hiszen a legnehezebb években is támogattuk a nagyatádi sportot.

unnamed (1)

Mindezek miatt pályáztunk a műfüves pályára. Elnyertük a támogatást. Pénzt fordítunk a labdarúgás feltételeinek a fejlesztésére, ami a szó szoros értelmében pályát, zöld pályát ad a nagyatádi gyerekeknek, fiatal focistáknak.

HAJRÁ NAGYATÁD!

sportp-legi

Az út és a cél

Az ExtremeMan Nagyatád triatlon verseny mottója: “Az út maga a cél.” Ha végigmész az úton, eléred a célodat.

Ezen a nagyszerű versenyen sportolók százai mentek végig a hosszú és nehéz úton, s lettek célba érkezők. Gratulálok nekik. S ezen az úton végigment egy nagyatádi csapat, három nagyatádi fiatalember: Kocsis Péter (12.) Janota Zoltán (13.) és Tóth Gábor (17.). Elérték céljukat! Mi nagyatádiak büszkék lehetünk rájuk, büszke vagyok rájuk!  Az pedig még értékesebbé teszi teljesítményüket, hogy ez a csapat korosztályában a Magyar Bajnokság 2. helyét szerezte meg. Mindegyikőjüknek gratulálok, és további sok sikert kívánok nekik.              S a célban, Ironman-ként köszönthettük Lendvai Esztert, Krafcsik Lászlót, Koósz Józsefet, Peter Claessenst, Sárdi Pétert és Szakonyi Pétert. Jó érzés látni, tudni, hogy ilyen nagyszerű nagyatádi sportolók vannak. S ott voltak az úton és a célban a váltóink, bennük több tucatnyi idősebb és fiatalabb sportolóval. Szép volt lányok, fiúk! Gratulálok!

unnamed

Eljöttek Nagyatádra és célba értek olasz testvérvárosunk, San Vito al Tagliamentó sportolói is. Ketten egyéni versenyzőként teljesítették a távot, valamint két hivatalos váltójuk is versenyzett. Az olasz barátaink egyik – a gyorsabb – váltójának tagja volt Wittmann Tamás, a fiatal nagyatádi triatlonista. A tavaszi, Balaton maraton közös teljesítése után ez a második sportesemény volt, ahol együtt indultak a két város sportolói. Az ilyen testvérvárosi együttműködéseknek van igazi tartalma, értelme.

Nagyon hosszú utat jártak végig a rendezők, a szervezők. Sok-sok munka és erőfeszítés kellett ahhoz, hegy minden feltétele meglegyen ennek a versenynek. Ők is sikeresen célba értek!

S Ő is, aki létrehozta, megalapította a hosszútávú triatlon versenyt, országos bajnokságot Nagyatádon 1990-ben. Azóta minden évben és most a 25. versenyt is megszervezte, irányította: Dr. Herr Gyula. Végigment az úton és célba ért. Teremtett, létrehozott egy önálló értéket: Létrehozta az Extreme Man Nagyatád triatlon versenyt, amiről elismeréssel beszélnek országszerte és külföldön is a triatlonisták. Megszerettette nagyatádi gyerekek százaival a sportot. A verseny rendezőiből, az önkéntesek százaiból elkötelezett közösséget teremtett. Tanítványai, a három fiatalember pedig megértve, hogy az út maga a cél – igazán célba értek. Elismeréssel gratulálok Herr Gyulának és köszönöm, hogy erősítette, gyarapította Nagyatádot. Amikor az eredményhirdetéskor átadtam  Herr Gyulának  és a rendezőknek a Nagyatád Város Önkormányzata által adományozott Nagyatád Városért kitüntetést, a sportcsarnokot zsúfolásig megtöltő triatlonisták, segítők, hozzátartozók felállva, hosszas vastapssal ismerték el munkásságukat. Akkor, ott beigazolódott: van értelme az elkötelezettségnek, a munkának, a teljesítménynek, a közösség szolgálatának…

2015. július 25. EXTREME MAN TRIATLON VERSENY NAGYATÁD – Találkozzunk a Célban!

unnamed (1)

“Kezed! Kezed!”

A nagyatádi kézilabdázóknak már nem kiabálja az oldalvonalról, a kispadtól, amikor támad az ellenfél, hogy “Kezed! Kezed!” Máshol folytatja munkáját, pályafutását Vártok Ákos kézilabda edző, korábbi nagyszerű játékos. Tizennégy nagyatádi év után számára szakmai kihívást, minden szempontból előrelépést, új lehetőségeket jelentő feladatot vállalt Kozármislényben. Egy kézilabda utánpótlás suli szakmai igazgatója lesz, ami a kétszeres Bajnokok Ligája győztes Győr játékosbázisa is egyben.

A nagyatádi kézilabda sport kétezres évek elején kezdődött új virágkorának egyik meghatározó személyisége. A Rinyamenti Kézilabda Club Nagyatád NBI/B osztályú együttesének kapusaként sok-sok mérkőzésen járult hozzá nagyszerű, látványos, esetenként bravúros védéseivel, játékszervezésével csapatunk győzelmeihez. Jelentős szerepe volt abban, hogy a kétezres évek derekán, több sikeres bajnoki szezonban hatszáz-nyolcszáz néző előtt játszottuk hazai mérkőzéseinket. Meghatározó játékosa, edzője volt a  bajnoki ezüstérmet, és bronzérmet is nyert csapatunknak. Többször vezette a bajnoki dobogóra, sok-sok mérkőzésen győzelemre kézilabdásainkat; felnőtteket, ifjúságiakat, gyerekeket egyaránt.

Közben pedig mindig új és új korosztályoknak tanította meg a kézilabdát, szerettette meg évről-évre nagyatádi gyerekek tucatjaival ezt a szép játékot, a sportot. Kiváló, első osztályú játékosként is elhivatottan nevelte, oktatta kézilabdára a fiatalokat. Ma is sok tanítványa játszik magasabb osztályokban. Érett, tapasztalt, eredményes-sikeres edzővé vált-lett Nagyatádon.  Egy ideig  a Magyar Női  Strandkézilabda  Válogatottat is irányította, jelentős eredményeket elérve.

Nagyatádi kézilabdás pályafutása egybeesett a nagyatádi kézilabda sport kiemelkedő évtizedével. Ebben az időszakban női és férfi csapataink is nagyszerű eredményeket értek el az NBI/B osztályokban. Elkötelezett és hozzáértő sportvezetők, nagyszerű szakmai felkészültségű edzők, jó szándékú támogatók fogtak össze és tettek, dolgoztak sokat a kézilabdáért Nagyatádon. S ott voltak a játékosok: klasszisok, egyéniségek, szorgalmas csapattagok, s örömünkre közöttük mindig sok nagyatádi. Szerethető csapataink voltak, s a szurkolók – legalább ezren – becsülték, biztatták, segítették, szerették kézilabda csapatainkat, játékosainkat. Ebben a környezetben volt meghatározó egyéniség Vártok Ákos. S abban az időszakban indult el az utánpótlás tudatos kiválasztása, nevelése az általános iskolákban. A testnevelő tanároknak, az intézmények vezetőinek köszönhetően a következetes szakmai munka eredményes lett. Mindez amiről írtam máig érvényes; mostani szép eredményeink, széles bázisú, sikeres és jó alapokon álló kézilabda sportunk a méltó folytatása annak az időszaknak. Ez is egy nagy erénye a nagyatádi kézilabdának, hogy nem csak a pénzen alapul, hanem az itt élő, az ezt a sportot szerető, értő testnevelők, edzők, sportvezetők munkáján, az utánpótlás nevelésén, a saját játékosainkon…

Igen, mindezekért érdemes volt nagy nehézségek árán sportcsarnokot építeni, az önkormányzat legnehezebb pénzügyi helyzetében is támogatni a sportot. A mi csapatunk, a mi játékosunk, a mi versenyzőnk, a mi fiaink-lányaink vannak ott a sportban… Most is érdemes segíteni, támogatni őket!

DSC04601

 

 

A kapuban, az iskolai aszfaltos pálya mellett, a kispadon és egyesületi vezetőként is mindig lehetett rá számítani. Az utóbbi években  a Sportcsarnok vezetőjeként is dolgozott: következetesen, hasznosan, eredményesen. Ebben a feladatkörben is a sportot szolgálta.

 

 

Az RKC Nagyatád női csapatának az NBI/B 2013/14-es bajnokság utolsó hazai mérkőzése végén elköszöntünk edzőjüktől, Vártok Ákostól. Felnőtt és ifjúsági, serdülő játékosai, a lányok szemében könnycseppek csillogtak. A hűséges szurkolók vastapssal, “Szép volt Ákos!” skandálással köszöntek el tőle.

Nagyatádi pályafutását, játékát, munkáját folyamatosan látva, ismerve meggyőződéssel mondtam: Vártok Ákos 14 éves nagyatádi sporttevékenysége-munkássága érdemi részévé vált Nagyatád sporttörténetének, a nagyatádi kézilabda históriájának. Példamutató sportembertől köszöntünk el. Ott is elmondtam és itt is leírom: Köszönöm a Nagyatádon végzett elhivatott és eredményes munkáját, amihez nagyrabecsülésemet kifejezve gratulálok. További pályafutásához, szakmai feladataihoz sok sikert kívánok! Egyéniségéhez méltóan, megköszönve a köszöntéseket így fejezte be: “Hajrá RKC, hajrá Nagyatád!” Köszönöm, Ákos!

DSC04615

A közösség ereje

Kisugárzása, ereje, nagyszerű hangulata volt a teremben lévő nagyatádiak közösségének. Ott, akkor, mi emeltük az ünnepséget Ünneppé. Amikor felmentem a színpadra és körbenézetem, még jobban éreztem ezt. Hát persze, hiszen láttam az arcokat, láttam a szemeket. Az arcok és a szemek kifejezték a közös ünnep közös örömét. Kifejezték, hogy itt vagyunk a sok nehézséget leküzdve elkészült Kulturális Központunk színháztermében, és ezeket a nehézségeket közösen viseltük, és az elkészült-átadott épület közös sikerünk: a nagyatádiaké. Ez az alkalom is bizonyította, hogy bölcsek és belátók városunk lakói. Az ott lévő, több mint négyszáz nagyatádi által teremtett emelkedett légkör arra ösztönzött, hogy a korábbiaktól eltérő szerkezetű, tartalmú, hangsúlyú városnapi beszédet mondjak.

Többek között az együttműködések fontosságáról beszéltem. Egy jelentősen megváltozott önkormányzati-állami-politikai berendezkedésben kell hatékony együttműködésekkel végezni a munkánkat. A Nagyatádon lévő hivatalok, szervezetek, intézmények, a járásunkban lévő önkormányzatok, a gazdasági élet szereplői együttműködése is szükséges ahhoz, hogy eredményesek legyünk. A kölcsönös előnyök alapján megvalósuló együttműködések hoznak biztosan eredményt, azok biztosan eredményt hoznak. Ilyen, a kölcsönösségen, a mi álláspontunkat is  figyelembe vevő, így megvalósuló, a másik felet tiszteletben tartó, közös munka részesei tudunk és akarunk lenni. Nem akarjuk és nem is fogjuk feladni a nagyatádiak, Nagyatád város szempontjainak, érdekeinek a képviseletét. Ez Nagyatádon napjaink egyik meghatározó kérdése.

Ma vigyáznunk kell értékeinkre, elért eredményeinkre. Következetesen, szerényen, de öntudatosan kell szempontjainkat és törekvéseinket képviselnünk. A közéleti, társadalmi szerepet vállalóknak ahhoz, hogy városunkat, közösségünket képviselni tudják; nagyatádiként kell élni, gondolkodni és döntéseket hozni. Azoknak, akik egy közösség bizalma, megbízása alapján viselik tisztségüket, végzik munkájukat, mindig a megbízást adó közösséget kell képviselniük, annak az érdekei szerint kell döntéseiket meghozniuk. (Nem valami, vagy valaki ellen kell politizálni, hanem valamiért: Nagyatádért. Amikor a párt, vagy személyes szempontok, elfogultságok érvényesültek a fentiek helyett, veszteségek értek bennünket.)

A Város Napja ünnepén jelenlévők döntő többsége értette, hogy miről beszélek. Azt is értették, amikor azt mondtam, hogy valakinek a megítélésekor csak az alkalmasság, a teljesítmény, az eddigi munka, és a hozzáértés lehet a mérce. Ezzel kapcsolatosan mondtam, hogy ha nem így járunk el, sokat veszíthetünk. Már sokat veszítettünk. Az a taps is, amit később, az elismerések átadásakor az egyik kitüntetett kapott, ezt igazolta.

Még megvan városunk kiegyensúlyozott, jó szellemisége. Még érvényesül a szolidaritás, az együttműködési készség, a különbözőségek elfogadása, egymás teljesítményének a megbecsülése. Mindez évtizedek alatt kialakult önálló érték. A helyi közösség, társadalom megosztása – különösen szándékosan, értelmetlenül, megalapozatlanul – sok kárt okozhat. (Már megjelent a nagyatádiak politikai hovatartozása, véleménye szerinti megítélése, szelektálása.)

Jelentős, a városunk jövőjét, fejlődését szolgáló, alakító beruházások vannak ma folyamatban Nagyatádon. Nyolc építkezés valósul meg, mintegy tízmilliárd forint értékben. Értékteremtő éveket élünk. Igen, közben új fejlesztéseket készítünk elő, amelyek elsősorban városunk gazdaságának erősítését, a foglalkoztatás javítását-új munkahelyek létesítését eredményezik. Azt is meg akarjuk valósítani, hogy a gyógy-termál vizünket a gyógyászatban-turisztikában és a távhő termelésben egyaránt nagyobb mértékben hasznosítsuk. Más feladatokkal együtt 22 fejlesztési programcélt dolgoztunk ki a következő évekre. A tervezésben és a pályázati célok kimunkálásában jó együttműködés alakult ki a Somogy Megyei Önkormányzattal.

Igazi ünnep volt.  A jelenlévők – kevés kivételtől eltekintve – értették és visszaigazolták az elhangzottakat,  szeretettel fogadták Bertók László díszpolgárunkat, megértették és helyeselték a gesztusokat. Örültek – méltán örülhettünk – a műsorban fellépők nagyszerű előadásainak. Büszkék voltunk, büszkék lehetünk kiváló művészeti csoportjainkra, tehetséges előadóinkra. Elismeréssel gratulálok valamennyiüknek. A nagyatádiak őszintén ünnepelték-tapsolták a város kitüntetettjeit, akiknek jó szívvel, nagyrabecsüléssel gratulálok. Igazi ünnepünk volt a Város Napja. Megmutatta értékeinket, jelképezte összetartozásunkat…

A kihívás, a kötelesség, a felelősség évszázadok óta nem változott: életet és értelmet adni e helynek; boldogulást, otthont, közösséget teremteni és kapni itt, Nagyatádon.

Változtatott a világon

Változtatott világunkon, jobbá tette azt. Változtatott azon a világon, amelynek története során csak kevésszer fordult elő, hogy feladat-tisztség-hatalom és emberi nagyság így találkozzon, ahogy az Ő személyében találkozott. Küldetése volt és betöltötte azt; a jót, a szeretetet, az együttérzést hirdette és képviselte. Azt vallotta, hogy valamennyiünknek a maga helyén megvan a lehetőségünk, “…hogy részt vegyünk a világok átváltoztatásában.”  A Krisztusi szeretet és a Krisztusi remény hirdetője és gyakorlati megvalósítója volt.

II. János Pál pápa karizmatikus, kisugárzó személye egy globális “magaslatról” átlátta a világot. Értette ezt a világot és felvállalta, hogy munkálkodik a szegények, az éhezők-szomjazók, a betegek, az elesettek, az elnyomottak érdekében. “Azok nevében beszélek, akiknek nincs hangja.” – vallotta. Fellépett az igazságtalanság minden formája ellen, a jobb és a bal oldali diktatúrák ellen. Következetesen kiállt az emberi jogok és a vallásszabadság mellett. Mindezek a Szentatya azon törekvései, munkásságának azon részei, amelyek nem csak a katolikus egyház, a katolikusok szempontjából, számára fontosak, hanem valóban korunk egyetemes kihívásai közé tartoznak.

7

Amikor 1996-ban Magyarországon járt, ott voltam a győri pápai miséjén. Az emelvénnyel-szentéllyel szinte szemben, a második sorban ültem. Ott ment el közvetlenül előttünk a “pápamobil”, szinte karnyújtásnyira volt a Pápa. Akkor is, és aztán az egész szentmise végéig éreztem kisugárzó egyéniségét. A személye, a hangja, a testtartása; a gondolatai megérintettek, magukkal ragadtak. Karizmatikus egyházfő, ember; felemelő-felejthetetlen találkozás volt.

Mindig figyelemmel kísértem az egyetemes gondolatait, az utazásait, a munkásságát. Történelmi személyiséggé vált és pápasága a világtörténelem fontos fejezete. Minden embernek üzente, mondta, hirdette; örök érvényűen: “Ne féljetek átlépni a remény küszöbét!” Nézem a régebbi fotóit. Arcán végtelen bölcsesség, néha derű, mindig jóság. Beszédes szemeiben egy nemes lélek ragyogása. II. János Pál a szerethető pápa is volt.

Mindezek egy része már korábban megfogalmazódott bennem. 2012-ben a Nagyatádi Ferences Kolostorban a róla szóló fotókiállítás megnyitóján el is mondtam ezeket a gondolataimat. Akkor azt is hozzátettem, hogy talán “nagy szavakat” használok méltatásakor. Ma már tudom, hogy méltán mondhatjuk el Róla mindezt. Róla: Karol Wojtylaról, a 2014. április 27-én szentté avatott II. János Pál pápáról. “Krisztus győzni fog.” hirdette, és vele Ő is győzedelmeskedik.

10

A rakodópart alsó kövén…

Mennyi-mennyi szép szó! Ritmus, dallam, játék, kedvesség, és csend. És a csendben halkan és gyönyörűen mondta el Jámbor-Szabó Éva, hogy nincs remény. Úgy hallottunk tőle verset, hogy megértettük a szavak értelmét és megéreztük amit a költő érezhetett: nincs remény. Szomorú, fájdalmas, csalódott, reménytelen vers az Íme, hát megleltem hazámat… De szép, de igaz, de gyönyörű, de… De mégis van tovább, hiszen a reménytelenségeken hányszor, de hányszor túllépett a költő, túllép az ember, túllépünk. Erről: a sorsunkról, a reményeinkről, a gyötrelmeinkről, a boldog és a csalódottan végződő szerelmeinkről, a hazánkról mondtak, énekeltek verseket a fellépők a Magyar Költészet Napján.

Nagyszerű este volt. Az értő, együtt gondolkodó és érző, együtt emlékező; és korunkat-mai életünket átlátó, megértő közönség volt jelen. Valamennyiünket megszólítottak a versek, a magyar költészet remekei. A versek és az előadók együtt teremtették meg az emelkedettséget, a különleges-katartikus pillanatokat. Bebizonyosodott, hogy születhetett a vers ötven-hatvan éve, ha a valóságról, az életünkről, az igazságról szól; akkor ma is érvényes és megérint bennünket. Ilyen műveket hallottunk.

Nagyatádi gyerekek, fiatalok, felnőttek szerepeltek. Jól. Kiválóan. A Tulipán Dalkör új oldaláról mutatkozott be, megzenésített verseket énekeltek; értően, szépen, kifejezően.  Fontos, és a háttérben maradó gitárkíséretüket az énekes Gara Bella vállalta. Köszönet és elismerés neki. Lengyelné Tóth Anita, Sefferné Nagy Erika felkészülten, a verseket belülről feldolgozva szerepeltek.

Vannak kivételes alkalmak, amikor megtörténik velünk az élmény, valaminek a megértése. Most így történt. Hujber Balázs és Máté Attila gitárjaikkal a versek hangulatát, érzelmi töltését teljes mélységükben játszották el. Máté Attila pedig úgy énekelte a Tiszta szívvel című verset, hogy akkor értettük, átéltük, tudtuk mit érezhetett, élhetett meg a költő, – s ma is mit élhet meg és érezhet a hasonló sorsú ember Magyarországon – amikor ezt írta:

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

Úgy játszottak és Attila úgy énekelt, hogy megértettük, József Attila a “Nincsen” tagadó megfogalmazáson  túllépve a legyen; az akarom, hogy legyen gondolatát írta meg versében.  Szállt, körbejárt a hang. Körülvettek, megérintettek bennünket a hangok. Maronics Melinda énekének a hangja, Gémesi Balázs gitárjának a hangja. Odafigyelve-átéléssel-egyszerűen-nagyszerűen zenéltek. A sajátjuk lettek a versek, és gyönyörűen adták oda nekünk őket.           Ez a négy nagyatádi fiatalember az ezen az estén előadottakkal minden műsorban, minden színpadon, minden TV-s programban sikerrel léphetne fel: Magyarországon, Budapesten, bárhol…
k

Az írás elején azt írtam, hogy ritmus, dallam, játék és kedvesség is volt ezen az estén. A gyerekekre, az ő versmondásukra gondoltam, mert az ilyen volt, és még vidám, tréfás, komoly és csintalan. Ragyogott a szemük, az okos tekintetük, mosolygott a kedves arcuk. Látszott, hogy szívesen, örömmel mondják a nekik való verseket. Ez a felkészítő pedagógusokat dicséri. A szülőket pedig az, hogy támogatják, segítik gyermekeiket abban, hogy szeressék és mondják a verseket. De azt is érdemes megemlíteni, hogy a gyerekek alkalomhoz illően, – Magyar Költészet Napja – csinosan voltak öltözve, öltöztetve. Erről meg az jutott eszembe, hogy a zenész fiatalok is fekete, fehér ing-nadrág-blúz-mellény öltözetbe voltak. Alkalomhoz illően…

1905. április 11. József Attila születésnapja. Harminckét évet élt. A költő. A magyar költő. A nagy magyar költő. Nem csak tehetséges, hanem zseniális művész. Költészete a magyar irodalom kiemelkedő, értékes része. A kilátástalanságból, a nyomorból jött; és megértette korát, kortársait, Magyarországot. Mindezt úgy értette, látta; onnét látta, ahol és ahogy élt, élhetett. De ezzel együtt, ezen túl, ezen felül verseiben azt írta meg, amit és ahogyan érzett. Az életünkről, a magyarságunkról, az emberségünkről, a szabadságról írt. Írt az igazságról, még inkább az igazságtalanságról. Költészetében a  társadalmi igazságtalanságok kimondása, megszüntetése központi szerepet kap. Együtt látta és értette korának társadalmát, történelmünket, erényeinket és hibáinkat. Átlátta a bonyolult összefüggéseket, meglátta mindenben a lényeget, a szépséget, megélte a legmélyebb érzelmeket, a szerelmet.

Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!

A szabadság rendjét akarta; ami nem a hatalom, a félelem, a kiszolgáltatottság, az elnyomás, a kirekesztés, az erőszak rendje. A szabadság rendje; a demokrácia, a szolidaritás, az együttműködés, a nyitottság és az igazság rendje. A szabadságnak lehetnek olyan szép, komoly gyermekei, akiket jó szóval oktatva és az élet szabadságával-játékával-sokszínűségével-gazdagságával nevelve lehet szabad emberekké tenni. Hogy aztán…

József Attila költészete azokról és azokhoz szól, akik fontosnak tartják az igazságosságot, a szolidaritást, az elesettekkel való segítő együttérzést, a szabad életet; a szép, az emberi érzéseket. József Attila versei a magyar sorsról, történelmünkről; rólunk, a mi örömeinkről, gyötrelmeinkről, a mi életünkről szólnak. József Attila költészete él.

A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély.

Lehet a rakodópart alsó kövéről is érteni és alakítani mindazt, amiben élünk… József Attila szobránál rá emlékezve, előtte tisztelegve helyeztük el virágainkat,   mécseseinket – mi nagyatádiak.
IMG_4117